AKTUALITY

TJ SOKOL PRAHA - KRČ
Za Obecním úřadem 354/7, Praha 4 - Krč
Pozvánka na valnou hromadu TJ Sokol Praha - Krč
Z rozhodnutí výboru TJ se uskuteční valná hromada
Tělocvičné jednoty Sokol Praha- Krč
v pondělí 24.května 2021, od 18.00 hodin, v hlavním sále sokolovny.


Program :
1) Zahájení
2) Schválení programu, jednacího a volebního řádu
3) Volba komisí – mandátová, návrhová, volební, kontrolní
4) Zpráva výboru jednoty o činnosti a hospodaření TJ za rok 19 a 20
5) Plán činnosti a rozpočet na rok 2021
6) Zpráva kontrolní komise za r. 19 a 20 (účetní uzávěrka a inventura)
7) Diskuse k bodu 4) a 5)
8) Hlasování o bodu 4) a 5)
9) Zprávy zástupců jednotlivých oddílů
10) Představení kandidátů
11) Volba členů výboru, starosty a místostarosty
12) Diskuze
13) Usnesení a závěr


Účast na valné hromadě, s omezením mimořádným stavem, stanovil výbor TJ formou delegátů. Polovina členů TJ tvoří dětské oddíly a proto výbor stanovil klíč pro volbu delegátů takto: na 10 zletilých členů oddílu 1delegát, na 20 členů dětských oddílů 1 zletilý delegát (zaokrouhlením nahoru). Tajemník podle evidence členské základny oznámí vedoucím oddílů počet delegátů. Každý vedoucí oddílu musí, nejpozději 5 dnů před VH, písemně oznámit tajemníkovi svého delegáta.
Účast na VH je pouze za splnění podmínek: rozestup 2m, covid test, nebo potvrzení o očkování (obě dávky před 14 dny) nebo potvrzení o absolvování covidu max. 90 dní přede dnem konání valné hromady.
Zástupci jednotlivých oddílů si připraví písemnou zprávu o činnosti tak, aby ji bylo možno přiložit k zápisu, mluvené slovo pak bude v rozsahu do pěti minut.

V Praze dne 7.5.2021

Ing. Pavel Steinbauer, v.r.
starosta TJ Sokol Praha Krč

OMEZENÍ PROVOZU

 

V návaznosti na vládní omezení je podle stupně opatření dle protiepidemického systému (PES) možné následující sportování:

 5 stupeň

 • pouze na venkovních sportovištích, max. 2 osoby

4 stupeň

 • pouze na venkovních sportovištích, max. 6 osob

3 stupeň

 • Vnitřní sportoviště pouze pro individuální sporty do 10 osob
 • Sportovat lze venku, max. 2 hrací týmy/skupiny, max. 50 osob

2 stupeň

 • Vnitřní sportoviště max. 2 hrací týmy/skupiny na jedné hrací ploše
 • Venkovní sportoviště otevřena

1 stupeň

 • Vnitřní sportoviště max. 2 hrací týmy/skupiny na jedné hrací ploše
 • Venkovní sportoviště otevřena

 

Sportování v TJ bude umožněno podle stupně omezení, ve kterém se budeme nacházet. V případě zájmu kontaktujte tajemníka TJ.

 

Za výbor TJ Sokol Praha-Krč

Pavel Steinbauer, starosta v.r.

NOVĚ  OTEVŘEN

 

KURT S UMĚLOU TRÁVOU

Tenis (+cvičná stěna), odbíjená, košíková (nácvik), fotbálek, míčové a jiné hry.

 

PODMÍNKY:

-Bezpodmínečně dodržet  PROVOZNÍ ŘÁD

-Zajistit si volnou kapacitu kurtu u tajemníka (tel. 702 032 925 nebo osobně)

 

Všechny zve výbor TJ Sokol Praha -Krč.

Informace pro členy TJ a externisty

Ke dni 25.5.2020 otevíráme vnější i vnitřní sportoviště (sokolovna), vzhledem k rozvolňování  proti pandemických opatření za následujících podmínek, stanovených MZ ČR.

 1. na sportovištích  TJ se může nacházet ve stejném čase maximálně 300 osob
 2. mezi sportovci a ostatními osobami je třeba zachovávat vzdálenost nejméně 2 metry
 3. sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek    dýchacích cest (nos, ústa)
 4. na  sportovišti a WC je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou
 5. v  případě využití WC je nutné zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce
 6.  po skončení tréninku bude prováděna  dezinfekce použitých tréninkových pomůcek
 7. využívání šaten a sprch je možné za splnění specifických podmínek, a to:
 1. zajištění  co největšího rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce sprchy – zajištění co největších možných odstupů v daných podmínkách. v případě otevřených sprch je nutné dodržet vzájemný odstup
 2. zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně
 3. průběžně budou dekontaminována místa, kudy klienti prochází – pravidelný úklid a dezinfekce
 4. každý den bude zajištěn úklid a dezinfekce během dne a po skončení provozu
 5. instruovat klienty, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum
 6.  pravidelné větrání, v případě použití klimatizace volba režimu s omezením recirkulace vzduchu.

V Praze dne 25.5.2020                                                   Ing. Pavel Steinbauer v.r., starosta

SOKOL

Historie

Tělocvičná jednota Sokol Praha-Krč je zapsaným spolkem s právní subjektivitou. Jejím posláním je organizovat tělesnou výchovu, sport, kulturní a společenské akce a spolupracovat s dalšími sokolskými, tělovýchovnými, sportovními a jinými organizacemi.

TJ má bohatou historii. Už od svého založení v r. 1893 se nezaměřovala pouze na cvičení, ale pořádala nejrůznější zábavy, plesy, výlety a vycházky. Provozovala nádherné lesní divadlo a biograf Edison, hrála loutkové divadlo, podporovala sokolskou jednotu v sudetské oblasti. V jednotě byly a skutečně pracovaly oddíly a odbory pořadatelský, vzdělavatelský, divadelní, biografický, trubačský, menšinový, staré gardy, věrných sester, volejbalový, basketbalový, lyžování, stolního tenisu, výletní, tábornický, pěvecký.

V roce 1938 měl správní sbor TJ 26 členů a cvičitelský sbor 23 členů. Po komunistickém převratu v r.1948 byla řada činovníků a cvičitelů z TJ vyloučena a TJ začleněna do Československého svazu tělesné výchovy. Činnost Sokola se pozvolna přesouvala od cvičení na nářadí ke sportům. Hrál se závodně nebo rekreačně volejbal, basketbal, stolní tenis, fotbal a hokej. Později se pod hlavičkou TJ hrála ženská kopaná, softball a baseball, cvičili kulturisté, zakázaní skauti měli za totality pod názvem Turistický oddíl mládeže azyl v sokolovně. Ze sportovců vynikali zejména stolní tenisté hrající svého času 2. ligu, volejbalisté, kteří v r. 1949 hráli úspěšně proti národním mužstvům Maďarska a Holandska, volejbalistky hrající 1. ligu a skibobisté, kteří byli vícekrát přeborníky republiky. Velmi silný lyžařský oddíl pořádal jeden rok mistrovství ČSR a přebor ČSR ve sjezdových disciplinách ve Špindlerově Mlýně. Od r.1961 se hraje každoročně volejbalový turnaj Memoriál Jana Motyčky. Každý rok pořádá TJ pro své členy a veřejnost sportovní soutěže, mikulášskou taneční zábavu a maškarní taneční zábavu zvanou šibřinky. V r. 2013 oslavila TJ 120. výročí svého založení.

Sportoviště

TJ má vlastní sokolovnu s přiléhajícím parkovištěm a venkovní sportovní areál. Sokolovna má tělocvičnu pro rozmanitá cvičení a rekreační hraní volejbalu a košíkové. Umožňuje také trénink nohejbalu a sálovou kopanou..

V menší tělocvičně se cvičí a hraje stolní tenis. K dispozici je další tenisový stůl umístěný na pódiu.

Venkovní sportovní areál nabízí dva antukové kurty na volejbal s možností využití pro nohejbal a dva antukové dvorce na tenis. Pro výuku tenisu slouží asfaltobetonový kurt, který má i cvičnou stěnu.

Celý areál je obklopen zelení. Sportovci nebo návštěvníci mohou posedět a přihlížet dění ze zahrádky pod mohutnými kaštany. Občerstvení a sociální zařízení jsou k dispozici.

CENÍK

Platné ceníky jednotlivých sportovišť - aktualizováno 2021

REZERVACE

Rezervace

V kalendáři si ověřtě, zda je Vámi vybrané sportoviště k dispozici. Klikněte na tlačítko rezervovat a vyplňte požadované informace. Pro ověření rezervace Vás bude kontaktovat tajemník.

REZERVOVAT

Vol/Noh_4 Vol/Noh_3 Tenis Velká tělocvična Malá tělocvična Vol/noh_1 Vol/Noh_2 Betonový kurt

KONTAKTY

  Adresa: Za Obecním úřadem 354/7
  Tajemník: +420 702 032 925
  Starosta: +420 602 234 616
  Mail: tajemnik@tjsokolprahakrc.cz
  IČO: 00552585, DIČ: CZ00552585
  Mapa: maps.google
TJ. SOKOL PRAHA KRČ | 2016-2020